Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪康

漢語拼音
Wang Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田惠宇

漢語拼音
Tian Huiyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987
出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係
高幹秘書
備註

張慧

漢語拼音
Zhang Hui
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

芮宏

漢語拼音
Rui Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1977 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1994/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
副研究員、管理諮詢師

張永

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

周密

漢語拼音
Zhou Mi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1982 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張君毅

漢語拼音
Zhang Junyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

朱斌

漢語拼音
Zhu Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

汪華東

漢語拼音
Wang Huadong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/4
共青團
正副處級
特殊關係 備註

頁面