Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

劉凱

漢語拼音
Liu Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李穎津

漢語拼音
Li Yingjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

劉思揚

漢語拼音
Liu Siyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

馮鍵

漢語拼音
Feng Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
西歐
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋明武

漢語拼音
Song MingWu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邵國荷

漢語拼音
Shao Guohe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牛立文

漢語拼音
Niu Liwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:農工黨

李修松

漢語拼音
Li Xiusong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1989
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民建

夏濤

漢語拼音
Xia Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民革

李衛華

漢語拼音
Li Weihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面