Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

姚立雲

漢語拼音
Yao Liyun
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張近東

漢語拼音
Zhang JinDong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘇明娟

漢語拼音
Su MingJuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1983
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

許成倉

漢語拼音
Xu Chengcang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐洲雁

漢語拼音
Tang Zhouyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭永飛

漢語拼音
Zheng Yongfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1994.10加入民盟 2009.11當選中國科學院院士 2011.09當選發展中國家科學院院士 留學德國。

李和平

漢語拼音
Li Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2010/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2010/12加入民進

鄭宏

漢語拼音
Zheng Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭佳學

漢語拼音
Peng Jiaxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉捍東

漢語拼音
Liu Handong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面