Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

秦銀河

漢語拼音
Qin Yinhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王軍

漢語拼音
Wang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜建初

漢語拼音
Jiang Jianchu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/12
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

王儒林

漢語拼音
Wang Rulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王安順

漢語拼音
Wang Anshun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張春賢

漢語拼音
Zhang Chunxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

衛留成

漢語拼音
Wei Liucheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面