Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

劉漢生

漢語拼音
Liu HanSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1910 / 3
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊志亮

漢語拼音
Yang Zhiliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬立新

漢語拼音
Ma LiXin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余培軍

漢語拼音
Yu Peijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉洋

漢語拼音
Liu Yang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1997/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

寇慶延

漢語拼音
Kou qing yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1912 / 4
死亡
2016 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1928
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李橋銘

漢語拼音
Li Qiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉偉

漢語拼音
Liu Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李偉

漢語拼音
Li Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董尤心

漢語拼音
Dong Youxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/9
共青團
特殊關係 備註

頁面