Subscribe to RSS - 福州

您在這裡

福州

何璟

漢語拼音
He Jing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 12
死亡
2019 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘征

漢語拼音
Pan Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

隋軍

漢語拼音
Sui Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
美國僑眷。高級經濟師。

林撫生

漢語拼音
Lin Fusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張廣敏

漢語拼音
Zhang Guangmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李蘇鳴

漢語拼音
Li Suming
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

苗華

漢語拼音
Miao hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳仲頤

漢語拼音
Chen Zhongyi
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1923 / 7
死亡
2019 / 10
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1952加入民盟 1980加入台盟

莊先

漢語拼音
Zhuang Xian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級工程師 2.民革

陳樺

漢語拼音
Chen Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面