Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

何璟

漢語拼音
He Jing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 12
死亡
2019 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭躍文

漢語拼音
Zheng YueWen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

檀云坤

漢語拼音
Tan Yunkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭建閩

漢語拼音
Zheng Jianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2007/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
臺盟

魏克良

漢語拼音
Wei Keliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘征

漢語拼音
Pan Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭新聰

漢語拼音
Zheng Xincong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛衛民

漢語拼音
Xue Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1999/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.致公黨黨員。

隋軍

漢語拼音
Sui Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
美國僑眷。高級經濟師。

林撫生

漢語拼音
Lin Fusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面