Subscribe to RSS - 甘肅

您在這裡

甘肅

王一鷗

漢語拼音
Wang Yiou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳化蘭

漢語拼音
Chen HuaLan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1969 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

滕澤亮

漢語拼音
Teng ZeLiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

郭天康

漢語拼音
Guo Tiankang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:農工黨

貟建民

漢語拼音
Yuan Jianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尚勛武

漢語拼音
Shang Xunwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民進

康國璽

漢語拼音
Kang Guoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

郭承錄

漢語拼音
Guo Chenglu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

俞成輝

漢語拼音
Yu Chenghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳克恭

漢語拼音
Chen Kegong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
第一份工作為中科院研究員

頁面