Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

仲沂

漢語拼音
Zhong Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1. 1945/2 入伍 2. 小學文化

康曉

漢語拼音
Kang Xiao
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
外交官

呂躍廣

漢語拼音
Lv Yueguang
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
工程院院士

周建波

漢語拼音
Zhou Jianbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓金峰

漢語拼音
Han Jinfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉文力

漢語拼音
Liu wenli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王耀亭

漢語拼音
Wang Yaoting
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 5
死亡
2019 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲紹文

漢語拼音
Qu Shaowen
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 11
死亡
2019 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張樂群

漢語拼音
Zhang LeQun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李波

漢語拼音
Li Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面