Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

張光軍

漢語拼音
Zhang Guangjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李鉞鋒

漢語拼音
Li Yuefeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/6
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2001/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.二級高級律師,國家二級大檢察官

張鳳鳴

漢語拼音
Zhang Fengming
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁野

漢語拼音
Yuan Ye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級審計師

葉力娜

漢語拼音
Ye Lina
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周密

漢語拼音
Zhou Mi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

譚紅杰

漢語拼音
Tan Hongjie
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
特殊關係 備註
土家族

燕平

漢語拼音
Yan Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫甚林

漢語拼音
Sun Shenlin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
土家族 高級工程師、高級經濟師

夏培度

漢語拼音
Xia Peidu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1966/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革成員。 高級政工師。

頁面