Subscribe to RSS - 慈利

您在這裡

慈利

張立林

漢語拼音
Zhang Lilin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1971 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1997/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
土家族。 赴義大利、荷蘭培訓。

王興寧

漢語拼音
Wang Xingning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

譚健

漢語拼音
Tan Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱小黃

漢語拼音
Zhu Xiaohaung
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

譚本宏

漢語拼音
Tan Benhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁任遠

漢語拼音
Yuan Renyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1898 / 5
死亡
1986 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1925/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名袁明濂,號毓靈,曾用名袁思賢、袁明廉

蹇先佛

漢語拼音
Jian Xianfo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃炳秀

漢語拼音
Huang Bingxiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

卓康寧

漢語拼音
Zhuo Kangning
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪嘯風

漢語拼音
Wang Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註