Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

董建華

漢語拼音
Dong Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1937 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁琦

漢語拼音
Liang Xi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟曉駟

漢語拼音
Meng Xiaosi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊潔篪

漢語拼音
Yang Jiechi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學英國

桑國衛

漢語拼音
Sang Guowei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1941 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨

李富榮

漢語拼音
Li Furong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1942
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張發強

漢語拼音
Zhang Faqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈椿年

漢語拼音
Shen Chunnian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李君如

漢語拼音
Li Junru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶力

漢語拼音
Nie Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1930 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
元帥聶榮臻女兒;生於上海

頁面