Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

周禮耀

漢語拼音
Zhou LiYao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙仲華

漢語拼音
Zhao Zhonghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王一鳴

漢語拼音
Wang Yiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡海岩

漢語拼音
Hu HaiYan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾赴德國從事研究工作。

俞菊初

漢語拼音
Yu JuChu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1935 / 10
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

嚴純華

漢語拼音
Yan ChunHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐昭隆

漢語拼音
Xu ZhaoLong
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1917 / 5
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.中國民主建國會黨員。

方守恩

漢語拼音
Fang Shou En
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方星海

漢語拼音
Fang Xinghai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志雄

漢語拼音
Wang Zhixiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員。高級經濟師、高級會計師、高級統計師。

頁面