Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

張志勇

漢語拼音
Zhang ZhiYong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
2017 / 5
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1931
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊家才

漢語拼音
Yang JiaCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2017年5月23日,涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織審查。

許克振

漢語拼音
Xu KeZhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梅文

漢語拼音
Mei Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁華智

漢語拼音
Yuan Huazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶海勝

漢語拼音
Nie Haisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭建華

漢語拼音
Quo Jianhua
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石正露

漢語拼音
Shi Zhenglu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖天亮

漢語拼音
Xiao Tianliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1979
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳社洲

漢語拼音
Wu Shezhou 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面