Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

黃莉

漢語拼音
Huang Li
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨 入黨時間
1980/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周艷

漢語拼音
Zhou Yan
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1972 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

繆建民

漢語拼音
Miu Jianmin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
享受國務院政府特殊津貼。高級經濟師。

張澤熙

漢語拼音
Zhang Zexi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
臺盟

周蘇紅

漢語拼音
Zhou SuHong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

傅先偉

漢語拼音
Fu XianWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 2
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹其真

漢語拼音
Cao Qizhen
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢學明

漢語拼音
Qian Xueming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

馬旭明

漢語拼音
Ma Xuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳偉俊

漢語拼音
Chen Weijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面