Subscribe to RSS - 濟南市

您在這裡

濟南市

王恩東

漢語拼音
Wang Endong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓毅

漢語拼音
Han Yi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨 入黨時間
1093/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李培林

漢語拼音
Li Peilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註