Subscribe to RSS - 哈爾濱市

您在這裡

哈爾濱市

張鳴岐

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
1994 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
中華人民共和國革命烈士

周琪

漢語拼音
Zhou Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方濱興

漢語拼音
Fang Binxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

傅志寰

漢語拼音
Fu Zhihuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1938 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1959/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師