Subscribe to RSS - 江西

您在這裡

江西

楊文軍

漢語拼音
Yang WenJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1983 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李章澤

漢語拼音
Li Zhangze
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭小燕

漢語拼音
Zhang Xiaoyan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盛治華

漢語拼音
Sheng ZhiHua
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉貞琴

漢語拼音
Ye ZhenQin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王建國

漢語拼音
Wang Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國楨

漢語拼音
Chen Gozhen
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧志平

漢語拼音
deng zhi ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

殷美根

漢語拼音
Yin Meigen 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐樂江

漢語拼音
Xu Lejiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面