Subscribe to RSS - 紹興

您在這裡

紹興

章曦

漢語拼音
Zhang Xi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1971 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1996/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

包東

漢語拼音
Bao Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬光明

漢語拼音
Ma GuangMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莫負春

漢語拼音
Mo Fuchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
公職律師。

裘援平

漢語拼音
Qiu YuanPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐立毅

漢語拼音
Xu Liyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮志禮

漢語拼音
Feng Zhili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李榮燦

漢語拼音
Li Rongcan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝國明

漢語拼音
Xie Guoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級編輯。

馬家利

漢語拼音
Ma Jiali
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面