Subscribe to RSS - 台灣

您在這裡

台灣

陳雲英

漢語拼音
Chen Yunying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1953 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧麗安

漢語拼音
Lu LiAn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1968 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2015
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林毅夫

漢語拼音
Lin Yifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

黃志賢

漢語拼音
Huang Zhixian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
會計師