Subscribe to RSS - 臨沂

您在這裡

臨沂

孟凡利

漢語拼音
Meng Fanli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張本才

漢語拼音
Zhang Bencai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張慎峰

漢語拼音
Zhang ShenFeng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉文起

漢語拼音
Liu Wenqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1982年6月
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李興旺

漢語拼音
Li Xingwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李素芝

漢語拼音
Li Suzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王君正

漢語拼音
Wang Junzheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王磊

漢語拼音
Wang Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1972 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

胡和平

漢語拼音
Hu Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

白文華

漢語拼音
Bai Wenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918
死亡
1989
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面