Subscribe to RSS - 輪台

您在這裡

輪台

阿木冬•尼牙孜

漢語拼音
Amudong Niyazi
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/3
共青團
特殊關係 備註
中專文化

艾尼瓦爾‧阿不都熱合曼

漢語拼音
Ainiwaer Abudoureheman
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
(拉丁維文:Enwer Abduraxman)

阿木冬.尼牙孜

漢語拼音
A mu dong.ni ya zi
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註