Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

李昭

漢語拼音
Li Zhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何岩

漢語拼音
He Yan
性別 年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
博士生導師

武寅

漢語拼音
Wu Yin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
特殊關係 備註
1991年8月評為副研究員 1997年8月評為研究員

關海祥

漢語拼音
Guan Haixiang
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1969 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李淑芬

漢語拼音
Li Shufen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高鵬

漢語拼音
Gao Peng
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹小紅

漢語拼音
Cao Xiaohong
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
致公黨成員

王永慶

漢語拼音
Wang Yongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"政黨:民建 專業頭銜:高級審計師,註冊會計師"

趙家治

漢語拼音
Zhao Jiazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐學海

漢語拼音
Xu Xuehai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面