Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

崔希亮

漢語拼音
Cui Xiliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

郭淑蘭

漢語拼音
Guo Shulan
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
特殊關係 備註

楊曉慧

漢語拼音
Yang Xiaohui
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳吉寧

漢語拼音
Chen Jining
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉益春

漢語拼音
Liu Yichun 
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

許憲平

漢語拼音
Xu Xianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙繼

漢語拼音
Zhao Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜明

漢語拼音
Jiang Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1. 進階政工師 2. 2001年晉升一級警監

張晶瑩

漢語拼音
Zhang Jingying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

謝忠岩

漢語拼音
Xie Zhongyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面