Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

金育輝

漢語拼音
Jin Yuhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018年8月,因吉林長生公司問題疫苗案件免職。

劉寧

漢語拼音
Liu Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王成男

漢語拼音
Wang Chengnan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

桂敏傑

漢語拼音
Gui Minjie
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

紀國剛

漢語拼音
Ji Guogang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳薔

漢語拼音
Chen Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李季

漢語拼音
Li Ji 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振宇

漢語拼音
Liu Zhenyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李晉修

漢語拼音
Li Jinxiu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018年8月,因吉林長生公司問題疫苗案件責令辭職。

姜有為

漢語拼音
Jiang Youwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面