Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

宋欣

漢語拼音
Song Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周振中

漢語拼音
Zhou Zhenzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1936 / 3
死亡
2018 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建會員

劉連舸

漢語拼音
Liu liange
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫誠誼

漢語拼音
Sun ChengYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.中共、致公黨黨員

陳鳳超

漢語拼音
Chen FengChao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙光君

漢語拼音
Zhao GuangJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅世英

漢語拼音
Fu Shiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 11
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹宇光

漢語拼音
Cao Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙曉君

漢語拼音
Zhao Xiaojun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉忠範

漢語拼音
Liu Zhongfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2007
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面