Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

尹長河

漢語拼音
Yin Changhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

韓福春

漢語拼音
Han Fuchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李成林

漢語拼音
Li Chenglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟冬

漢語拼音
Meng Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲宇飛

漢語拼音
Pu Yufei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊成喜

漢語拼音
Qi Chengxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

王志厚

漢語拼音
Wang Zhihou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
正副處級
特殊關係 備註

王占峰

漢語拼音
Wang ZhanFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樊大志

漢語拼音
Fan Dazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

蘭宏良

漢語拼音
Lan Hongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面