Subscribe to RSS - 武威

您在這裡

武威

康國璽

漢語拼音
Kang Guoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

王明山

漢語拼音
Wang Mingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張合成

漢語拼音
Zhang Hecheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭家瑞

漢語拼音
Peng Jiarui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧瑞華

漢語拼音
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

齊保文

漢語拼音
Qi Baowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註