Subscribe to RSS - 沂南

您在這裡

沂南

孫連清

漢語拼音
Sun Lianqing
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1942/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孟慶豐

漢語拼音
Meng Qingfeng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任友祥

漢語拼音
Ren Youxiang 
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/8
共青團
特殊關係 備註

李玉妹

漢語拼音
Li Yumei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
正副處級
特殊關係 備註

袁芳烈

漢語拼音
Yuan Fanlie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏宏

漢語拼音
Wei Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
違紀辭職(2016/01-2016/02) 降職為副廳級非領導職務(2016/02-現在)

李連秀

漢語拼音
Li Lianxiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1923
死亡
2019 / 11
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1938
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註