Subscribe to RSS - 海口

您在這裡

海口

陳莉

漢語拼音
Chen Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張海國

漢語拼音
Zhang Haiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/8
共青團
特殊關係 備註

王法仁

漢語拼音
Wang Faren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/8
共青團
特殊關係 備註
高級經濟師