Subscribe to RSS - 來賓

您在這裡

來賓

盧黃基

漢語拼音
Lu Huangji
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

肖鶯子

漢語拼音
Xiao Yingzi
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

羅黎明

漢語拼音
Luo Liming
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1979/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級政工師

覃彥瑞

漢語拼音
Tan Yanrui
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註