Subscribe to RSS - 松江

您在這裡

松江

楊紀珂

漢語拼音
Yang Ji Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1921 / 11
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1988年5月加入中國致公黨,後任致公黨第九屆、第十屆中央副主席,致公黨第十一屆、十二屆中央名譽副主席。

邢至康

漢語拼音
Xing Zhikang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1946/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註