Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

王志厚

漢語拼音
Wang Zhihou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
正副處級
特殊關係 備註

王占峰

漢語拼音
Wang ZhanFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樊大志

漢語拼音
Fan Dazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

蘭宏良

漢語拼音
Lan Hongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/07
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

于學軍

漢語拼音
Yu Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王洪濤

漢語拼音
Wang HongTao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
2003/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李曉明

漢語拼音
Li Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1977/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

修福金

漢語拼音
Xiu Fujin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1985年9月加入民革

宋欣

漢語拼音
Song Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周振中

漢語拼音
Zhou Zhenzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
2018 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國民主建國會會員

頁面