Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

韓福春

漢語拼音
Han Fuchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李成林

漢語拼音
Li Chenglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲宇飛

漢語拼音
Pu Yufei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊成喜

漢語拼音
Qi Chengxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:中國國民黨革命委員會(民革)成員

劉忠范

漢語拼音
Liu Zhongfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
(1)中科院院士:北京大學博士生導師,中國科學院院士,長江學者特聘教授,「萬人計劃」杰出人才,英國皇家化學會會士,英國物理學會會士;(2)九三學社成員

王志厚

漢語拼音
Wang Zhihou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
正副處級
特殊關係 備註

王占峰

漢語拼音
Wang ZhanFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樊大志

漢語拼音
Fan Dazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

蘭宏良

漢語拼音
Lan Hongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

于學軍

漢語拼音
Yu Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面