Subscribe to RSS - 嘉興

您在這裡

嘉興

凌雲

漢語拼音
Ling Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 6
死亡
2018 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李士生

漢語拼音
Li Shisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢李仁

漢語拼音
Qian Liren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

許畏三

漢語拼音
Xu Weisan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原明徐畏三,曾用名許祖卿、許組圻、文惕群

沈覺人

漢語拼音
Shen Jueren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國國際貿易學會名譽會長

懷國模

漢語拼音
Huai Guomo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1932
死亡
2020 / 6
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1952
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳士能

漢語拼音
Chen Shineng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡平

漢語拼音
Hu Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 7
死亡
2020 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

巴金

漢語拼音
Ba Jin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1904 / 11
死亡
2005 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李堯棠,字芾甘,無黨派

錢正英

漢語拼音
Qian Zhengying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1923 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註