Subscribe to RSS - 鉅鹿

您在這裡

鉅鹿

商黎光

漢語拼音
Shang Liguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊新力

漢語拼音
Yang Xinli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程玉琳

漢語拼音
Cheng Yulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 6
死亡
1979 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳化爭

漢語拼音
Chen Huazheng
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1913 / 1
死亡
1986 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名:陳福讓、陳化錚。