Subscribe to RSS - 淳化

您在這裡

淳化

劉曉峰

漢語拼音
Liu Xiaofeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 3
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張雅林

漢語拼音
Zhang Yalin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任成玉

漢語拼音
Ren Chengyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 1
死亡
1998 / 4
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
上校軍銜