Subscribe to RSS - 香河

您在這裡

香河

宋華英

漢語拼音
Song Huaying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

許津榮

漢語拼音
Xu Jinrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張百發

漢語拼音
Zhang Baifa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935
死亡
2019 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註