Subscribe to RSS - 浙江省

您在這裡

浙江省

蔡秀軍

漢語拼音
Tsai Xiujun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1993/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進;享受國務院特殊津貼

陳小平

漢語拼音
Chen Xiaoping
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民建

張澤熙

漢語拼音
Zhang Zexi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:台盟

厲月姿

漢語拼音
Li Yuezi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姒健敏

漢語拼音
Si Jianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社。

厲志海

漢語拼音
Li Zhihai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陸桂華

漢語拼音
Lu Guihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟

陳順恆

漢語拼音
chén shùnhéng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 3
死亡
2016 / 5
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1955/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張瑞

漢語拼音
Zhang Rui 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1909 / 3
死亡
2014 / 9
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1933
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936
共青團
特殊關係 備註

姚堅

漢語拼音
Yao Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
特殊關係 備註

頁面