Subscribe to RSS - 大安

您在這裡

大安

李成林

漢語拼音
Li Chenglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

修福金

漢語拼音
Xiu Fujin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1985年9月加入民革

王國生

漢語拼音
Wang Guosheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙剛

漢語拼音
Zhao Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註