Subscribe to RSS - 盤山

您在這裡

盤山

趙紅巍

漢語拼音
Zhao Hongwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

宋勇

漢語拼音
Song Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

紀英林

漢語拼音
Ji Inglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1957/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石希玉

漢語拼音
Shi Xiyu
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1929
死亡
2009 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/2
出生地
政黨 入黨時間
1949/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉洪才

漢語拼音
Liu Hongcai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

符廷貴

漢語拼音
Fu Tinggui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1963/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地同籍貫