Subscribe to RSS - 潛江

您在這裡

潛江

張振高

漢語拼音
Zhang ZhenGao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田錦塵

漢語拼音
Tian Jinchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李漢俊

漢語拼音
Li Hanjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1890 / 4
死亡
1927 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1920/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名李書詩,號漢俊 1892年農曆3月生 後自動脫黨,被開除黨籍"