Subscribe to RSS - 成都

您在這裡

成都

蔣先進

漢語拼音
Jiang Xianjin
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

白美清

漢語拼音
Bai Meiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧登華

漢語拼音
Lu Denghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張志剛

漢語拼音
Zhang Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李錦斌

漢語拼音
Li Jinbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,法學博士

韓邦彥

漢語拼音
Han Bangyan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃丹華

漢語拼音
Huang Danhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉曉峰

漢語拼音
Liu Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨成員

李鵬

漢語拼音
Li Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1928 / 10
死亡
2019 / 7
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1941/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註
中共早期領導人李碩勛之子;高級工程師

頁面