Subscribe to RSS - 龍海

您在這裡

龍海

陳建文

漢語拼音
Chen Jianwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

洪江強

漢語拼音
Hong JiangQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭道溪

漢語拼音
Zhen Daoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘇靜

漢語拼音
Su Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1910 / 12
死亡
1997 / 11
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1932/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名蘇孝順

陳少勇

漢語拼音
Chen Shaoyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2008/1被中央紀委帶走協助調查;2010/1犯受賄罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產。