Subscribe to RSS - 安吉

您在這裡

安吉

沈左權

漢語拼音
Chen Zuoquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孔安民

漢語拼音
Kong Anmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 2
死亡
2019 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王秦豐

漢語拼音
Wang Qinfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註