Subscribe to RSS - 祿豐

您在這裡

祿豐

趙金

漢語拼音
Zhao Jin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
彝族

劉德

漢語拼音
Liu De
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
2010 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"姐夫黃方毅(全國政協委員)是黃炎培老先生幼子 副總警監警銜"