Subscribe to RSS - 昭通

您在這裡

昭通

鄭青

漢語拼音
Zheng Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
一級高級檢察官

納杰

漢語拼音
Na Jie
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李文榮

漢語拼音
Li Wenrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董華

漢語拼音
Dong Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張祖林

漢語拼音
Zhang Zulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1959 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧邦正

漢語拼音
Lu Bangzheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1960/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"種族:彝族 政黨:民革"

晏友瓊

漢語拼音
Yan Youqiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註