Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

李文章

漢語拼音
Li Wenzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬勇霞

漢語拼音
Ma Yongxia
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬三剛

漢語拼音
Ma Sangang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張錦

漢語拼音
Zhang Jin
性別 年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高級記者

陳守信

漢語拼音
Chen Shouxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬國權

漢語拼音
Ma Guoquan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
2021 / 7
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1960/6
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無黨派。2021年7月28日因病醫治無效,於銀川逝世。

劉天貴

漢語拼音
Liu Tianqui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何學清

漢語拼音
He Xueqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬瑞文

漢語拼音
Ma Ruiwen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張光榮

漢語拼音
Zhang Guangrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面