Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

馬有德

漢語拼音
Ma Youde 
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 1
死亡
2015 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬廷禮

漢語拼音
Ma Tingli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

馬忠玉

漢語拼音
Ma Zhongyu
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/10
共青團
特殊關係 備註

張懷武

漢語拼音
Zhang Huaiwu
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊文

漢語拼音
Yang Wen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王偉

漢語拼音
Wang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

佘瑞東

漢語拼音
She Ruidong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬占林

漢語拼音
Ma Zhanlin
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬金元

漢語拼音
Ma Jinyuan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1998/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬夫

漢語拼音
Ma Fu
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面