Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

王衛民

漢語拼音
Wang Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁尚清

漢語拼音
Ding Shangqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王和山

漢語拼音
Wang Heshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

張柱

漢語拼音
Zhang Zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農藝師。

王嘉毅

漢語拼音
Wang Jiayi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王正升

漢語拼音
Wang Zhengsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬有德

漢語拼音
Ma Youde 
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 1
死亡
2015 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬廷禮

漢語拼音
Ma Tingli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

馬忠玉

漢語拼音
Ma Zhongyu
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/10
共青團
特殊關係 備註

張懷武

漢語拼音
Zhang Huaiwu
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面