Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

李澤峰

漢語拼音
Li Zefeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳岩峻

漢語拼音
Wu Yanjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師。

王學成

漢語拼音
Wang Xuecheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟成員。

李彥凱

漢語拼音
Li YanKai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

洪洋

漢語拼音
Hong Yang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/12
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張學武

漢語拼音
Zhang Xuewu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田成江

漢語拼音
Tian Chengjiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁進琳

漢語拼音
Yuan Jinlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王儒貴

漢語拼音
Wang Rugui
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1978/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳玉才

漢語拼音
Wu Yucai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面