Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

洪洋

漢語拼音
Hong Yang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張學武

漢語拼音
Zhang XueWu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田成江

漢語拼音
Tian ChengJiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁進琳

漢語拼音
Yuan JinLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王儒貴

漢語拼音
Wang RuGui
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1978/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳玉才

漢語拼音
Wu YuCai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王衛民

漢語拼音
Wang WeiMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁尚清

漢語拼音
Ding Shangqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王和山

漢語拼音
Wang HeShan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張柱

漢語拼音
Zhang Zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農藝師。

頁面