Subscribe to RSS - 綦江

您在這裡

綦江

王新強

漢語拼音
Wang XinQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民革成員。

任麗娟

漢語拼音
Ren Lijuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

劉隆鑄

漢語拼音
Liu Zhutao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/5
共青團
特殊關係 備註
高級會計師

稅正寬

漢語拼音
Shui Zhengkuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 10
死亡
2012 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註